Prepojené byty typu F a E
Oddelené byty typu G a D